อาหารไก่ไข่

ลำดับ
ผลิตภัณฑ์
ภาพตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ขนาดบรรจุ
1.
ร.พ.ม. 411
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะเม็ด
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
แรกเกิดถึงอายุ 6 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4%
กาก ไม่มากกว่า 5%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
2.
ร.พ.ม. 402
รูปภาพ1
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 7 - 17 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 15%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
3.
ร.พ.ม. 403
รูปภาพ2
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 18 สัปดาห์ถึงเริ่มไข่

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
4.
ร.พ.ม. 404
รูปภาพ3
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 22 - 42 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
5.
ร.พ.ม. 405
รูปภาพ4
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 43 - 76 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
6.
ร.พ.ม. 424
หัวอาหารสัตว์ ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 22 -42 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 30%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 9%
กาก ไม่มากกว่า 12%
ความชื้น ไม่มากกว่า 10%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
7.
ร.พ.ม. 511
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะเม็ด
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่เนื้อ
แรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4%
กาก ไม่มากกว่า 5%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
8.
ร.พ.ม. 512
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะเม็ด
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่เนื้อ
อายุ 3 - 6 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4%
กาก ไม่มากกว่า 5%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
9.
อาร์.พี.เอ็ม. 411
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะเม็ด
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
แรกเกิดถึงอายุ 6 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4%
กาก ไม่มากกว่า 5%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
10.
อาร์.พี.เอ็ม. 402
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 7 - 17 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 15%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
11.
อาร์.พี.เอ็ม. 403
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 18 สัปดาห์ถึงเริ่มไข่

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
12.
อาร์.พี.เอ็ม. 404
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 22 - 42 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
13.
อาร์.พี.เอ็ม. 405
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 43 - 76 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 16%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 3%
กาก ไม่มากกว่า 6%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
14.
อาร์.พี.เอ็ม. 424
หัวอาหารสัตว์ ลักษณะผง
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่ไข่
อายุ 22 -42 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 30%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 9%
กาก ไม่มากกว่า 12%
ความชื้น ไม่มากกว่า 10%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
15.
อาร์.พี.เอ็ม. 511
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะเม็ด
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่เนื้อ
แรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 19%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4%
กาก ไม่มากกว่า 5%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์
16.
อาร์.พี.เอ็ม. 512
อาหารสัตว์ผสมสำร็จรูป ลักษณะเม็ด
สำหรับไก่พันธุ์ หรือไก่เนื้อ
อายุ 3 - 6 สัปดาห์

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 21%
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 4%
กาก ไม่มากกว่า 5%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
จากกรมปศุสัตว์