ติดต่อเรา

3บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด
161-161/1 ม.11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0 5332 9961
โทรสาร –

5

บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. แฮทเชอรี จำกัด
223 ม.7 ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
โทร. –
โทรสาร –

4บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ไก่รุ่นฟาร์ม จำกัด
547/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร. 0 5332 9961
โทรสาร –

2

บริษัท รวมพรมิตร โภคภัณฑ์ จำกัด
161-161/1 ม.11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0 5343 0581-2, 0 5344 2884-5
โทรสาร 0 5343 1937

1บริษัท รวมพรมิตร ฟาร์ม จำกัด
252/1 ม.1 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50230
โทร. 0 5383 5879
โทรสาร –